Glavna i odgovorna urednica
Marina Strugar
marinavktc@yahoo.com

Redakcija
Snežana Crkvenjaš
Kaja Milačić
Nađa Milović
Danijela Đokić, Mila Durić, Dragana Đurić
Svetlana Peruničić
Tatjana Kuljača

Urednik fo­to­gra­fije
Darko Jovanović
darko@gracija.me

Direktor marketinga
Merisa Suljević
merisa@sutonprint.me
067 262 231

Dis­tri­bu­ci­ja
SPRESS Podgorica

Iz­da­vač
SUTON PRINT d.o.o.
Bulevar Save Kovačevića 74
Podgorica

Di­re­ktor iz­da­nja
Mensur Muzurović
muzurovic@gracija.me