U NLB Banci –prijava zamoratorijum na otplatu kredita na posebnoj web stranici, putem telefona i elektronske pošte

NLB Banka je u skladu sa Odlukom Centralne Banke Crne Gore, koja je stupila na snagu 23. marta 2020. godine, a odnosi se na pivremene mjere za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem, omogućila korisnicima kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) da ostvare svoje pravo na moratorijum na otplatu kredita, u trajanju do 90 dana, prijavom na portaluhttps://moratorijum.nlb.me/.

 Prijava za odlaganje rate po kreditu se vrši unosom jedinstvenog matičnog broja građanina, odabirom jednog ili više kredita (ukoliko u NLB Banci klijent otplaćuje više kredita), za koji klijent želi da podnese zahtjev za moratorijum, kao i unosom email adrese i broja telefona.

 Ovo rješenje obezbijediće da klijenti ne dolaze u filijale NLB Banke u vrijeme postojanja visokog rizika od širenja korononavirusa, štiteći na taj način sebe, svoju porodicu i zaposlene u banci.

Za naše klijentepenzionere NLB Banka je omogućila da proces prijave za odlaganje otplate kreditnih obaveza mogu do kraja spovesti pozivom Kontakt centra na broj 19888, radnim danima od 8 do 20 časova i subotom do 18 časova.

Zainteresovana pravna lica zahtjev za moratorijum na otplatu svojih kreditnih obaveza mogu podnijeti slanjem popunjenog formulara koji će biti dostupan na web sajtu www.nlb.me, putem email-amoratorijumpravnalica@nlb.mea detaljnije informacije, kao i do sada, klijenti – pravna lica, mogu dobiti pozivom svog komercijaliste.

Za sve podnešene zahtjeve, bilo da se radi o zahtjevima fizičkih ili pravnih lica, Banka je dužna, shodno Odluci Centralne Banke Crne Gore, da obezbijedi sprovođenje u roku od 5 radnih dana.

Pravo na Moratorijum se odnosi na korisnike svih vrsta kredita, uključujući gotovinske kredite (obezbijeđene i neobezbijeđene), stambene kredite, kredite za penzionere, potrošačke kredite, investicione kredite, kredite za obrtna sredstva, kredite za likvidnost, kreditne proizvode vezane za korišćenje kartica i dr.

Korisnici kredita imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana i navedeno pravo mogu ostvariti u bilo kojem momentu tokom trajanja privremene mjere, bez naplate bilo kakvih administrativnih troškova uvezi sa korišćenjem moratorijuma.Takođe, nominalna kamatna stopa ostaje nepromijenjena, u skladu sa ugovorom.

Za korisnike kredita kojima se uvede moratorijum, rok otplate kredita produžava se za period trajanja moratorijuma, odnosno najduže do 90 dana ili do prestanka važenja Odluke o privremenim mjerama.

NLB Banka s pažnjom prati aktuelne mjere Vlade Crne Gore i preporuke Instituta za javno zdravlje, poštuje donesene odluke i dnevno prilagođava svoje poslovanje sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa radi zaštite svojih zaposlenih i klijenata Banke. O svim novinama u radu, redovno ćemo informisati zainteresovane građane putem bančinih zvaničnih kanala komunikacije, te putem medija, čija uloga je u datoj situaciji nemjerljiva.

Možda vam se dopada

Komentari

učitavam...